Standard ISO 50001:2018 – treći deo

Deo 3/4

Do sada opisan proces energetskog preispitivanja definisao je tipove energije koje sistem EnMS obuhvata i definisao područja značajne potrošnje. Sada je potrebno za područja značajne potrošnje definisati indikatore energetskih performansi EnPI (staro 4.4.5; novo 6.4), te energetske poredbene linije – EnB (staro 4.4.4; novo 6.5). Primetno je da se verzije standarda razliku u redosledu uvođenja ovih pojmova u sistem. Stara verzija je prvo uvodila pojam energetske poredbene linije EnB, pa zatim EnPI. U novoj verziji, ovo je obrnuto. Zašto? Suštinski, EnB je EnPI primenjen na referentni posmatrani period u prošlosti, dakle na podatke iz perioda koji je odabran kao reprezentativan za ocenu dosadašnjeg stepena energetske efikasnosti. Ovako posmatrano, logično je da prvo definišemo šta je EnPI, pa onda na osnovu prošlih podataka iz tog EnPI da izvedemo EnB. Smatramo da je na ovaj način jasnije i shvatljivije postavljena ključna energetska metrika.

Da li EnPI i EnB treba uspostaviti za svaki definisan SEU? U principu odgovor je “Da”. Ali šta ako nemamo podatke potrebne da se metrika uspostavi? Recimo, bilansiranjem smo došli do zaključka da energija utrošena za proces pumpanja predstavlja značajno mesto potrošnje – SEU. Ali ne postoje egzaktna merenja utrošene električne energije koja se troši u sistemu za pumpanje. Šta tada? Jasno je da bez podataka o potrošnji ne možemo uspostaviti EnPI i EnB za ovaj proces. Da li to onda znači da treba taj proces zanemariti. Naravno da ne. Šta više, standard zahteva da za svakiSEU identifikujemo promenljive koje utiču na potrošnju energije, ljude čiji uticaj može biti od značaja za potrošnju i da identifikujemo mogućnosti za unapređenja energetskih performansi. Dakle, moramo se baviti identifikovanim SEU, bez obzira što nemamo uspostavljen EnPI i EnB.  

Zahtev za plan merenja (staro 4.6.1; novo 6.6): se takođe delimično razlikuje. Staro izdanje je zahtevalo da ovaj plan bude “implementiran”, što je činilo da se plan odnosi na plan za buduće izmene i dopune. Međutim, ovaj plan je ipak trebao da obuhvati i postojeća merenja. Stoga novo izdanje obavezuje organizaciju da navedu sve podatke koje treba prikupiti i da navede kako i sa kojom učestanošću će ih prikupljati i evidentirati. Sada je jasno da se plan merenja odnosi na postojeću infrastrukturu, ali i zahteva planiranje svega što treba dodati i čime je treba proširiti. 

Registar mogućnosti za unapređenja energetskih performansi (staro 4.4.3 c) se više ne spominje eksplicitno u novom izdanju. Međutim, kod novog izdanje mogućnosti za unapređenja postala su obavezan deo izlaznih elemenata sa preispitivanja od strane rukovodstva, što ranije nije bio slučaj. Formalno, ne mora postojati registar (dokument, zapis…) ali preispitivanje od strane rukovodstva mora da rezultuje zaključcima u vezi sa tim šta i kako je moguće unaprediti energetsku performansu. Čim to radi rukovodstvo, podrazumeva se i da će iza toga stajati i potrebna podrška i resursi, kao i da su sagledani rizici i potrebne aktivnosti za njihovo smanjenje. 

Standard ISO 50001:2018 – drugi deo

Deo 2/4

U prvom delu počeli smo opis razlika između stare i nove verzije standarda ISO 50001. U ovom nastavku biće uglavnom reči o razlikama koje su posledica prelaska na HLS strukturu.

Kod energetskog preispitivanja (staro 4.4.3; novo 6.3) postoji terminološka razlika – izvori energije (staro) ili tipovi energije (novo). Čini se da je ovo pojašnjenje korisno. Recimo, toplotna energija je pre tip nego izvor. Znam mnoge organizacije koje su često menjale izvor energije za proizvodnju toplote (mazut, gas, pelet, toplotne pumpe), što nije bilo jednostavno ispratiti kroz sagledavanje SEU. Novom terminologijom je ovo olakšano.

Analizom podataka o prošloj i sadašnjoj potrošnji energije utvrđuju se područja značajne potrošnje. Nova verzija jasno zahteva da za svako područje značajne potrošnje (SEU) budu definisane: promenljive od kojih potrošnja zavisi, tekuća energetska performansa, kao i ljudi čiji rad može uticati na potrošnju. Takođe, svaki SEU treba i identifikovati mogućnosti za unapređenje energetskih performansi i odrediti prioritete. Sagledavanje buduće potrošnje je obaveza i po staroj i po novoj verziji standarda.

U novoj verziji standarda postoji deo kojeg u staroj verziji nema. Ove izmene se ne odnosi samo na ISO 50001 nego na sve standarde sistema menadžmenta čije su verzije usklađene sa HLS sistemom. Pre svega standard polazi od konteksta organizacije (tačka 4.) koji se odnosi na razumevanje konteksta organizacije i potreba i očekivanja zainteresovanih strana. Ova dva elementa presudna su za određivanje obima i granica EnMS.

Tu je i tačka 5. (novo) koja govori o liderstvu. Već smo rekli da nova verzija ne traži više postavljenje predstavnika rukovodstva za EnMS. Intencija je jasna, top menadžment, tj. liderski deo organizacije odgovoran i mora da demonstrira posvećenost uz uvažavanje potreba za kontinualnim unapređenjem kako energetskih performansi, tako o efektivnost EnMS. Čest je slučaj bio da je ova odgovornost bila delegirana na predstavnika rukovodstva, što se pokazalo kao neodrživo rešenje.  

Nova je i tačka 6.1. koja se odnosi na potrebu da organizacija identifikuje i preduzme mere da smanji rizike i po mogućnosti ih pretvori u prilike. Ovaj zahtev je u direktnoj vezi sa kontekstom organizacije i njegovo razumevanje, kao i sa zahtevima i očekivanjima zainteresovanih strana i zahteva od organizacije da rešenja za smanjenje rizika i njihovo pretvaranje u prilike integriše u poslovni proces, te da proverava efektivnost tih aktivnosti.