Nema sistema energetskog menadžmenta, ako ne postoje uštede energije

Šta je najvažnija izmena u novoj verziji standarda ISO 50001, po mom mišljenju? Mislim da je ova izmena je sadržana u poslednoj rečenici standarda, koja kaže da organizacija mora da pokaže unapređenje energetskih performansi. Upravo to je suština implementacije energetskog menadžmenta – poboljšavati energetske performanse, odnosno ostvarivati uštede energije. Ovo zahtev koji pravi razliku ovog standarda sa ostalim standardima sistema menadžmenta. Obaveza kontinualnog poboljšanja se ne odnosi samo na unapređenje sistema energetskog menadžmenta, nego mora postojati i unapređenje energetske performanse – čitaj mora biti ušteda. Do sada ovakav zahtev nije eksplicitno postojao u standardu. Bio je direktno iskazan samo u ISO 50003, koji je od sertifikacionih kuća zahtevao proveru postojanja unapređenja performansi. Kako se ISO 50003 pojavio tek 2014, prve tri godine postojanja ISO 50001 ovog zahteva nije bilo. I bez obzira što je jasna intencija sistema energetskog menadžmenta da se ostvaruju uštede energije, čest je bio slučaj da su uštede izostajale. Da li će ovaj zahtev nove verzije ISO 50001 značiti da ćemo ubuduće više štedeti energiju?